(obowiązuje od dnia 1 lutego 2021 r.)

Regulamin sklepu określa zasady i tryb zawierania na odległość umów sprzedaży rzeczy ruchomych (zwanych dalej wymiennie: „towarami”/ produktami”) w sklepie internetowym działającym pod adresem internetowym (www.4homexpert.com). Właścicielem sklepu i sprzedającym jest przedsiębiorca AWD Interior Spółka Jawna B. Rajewska i S-ka, adres wykonywania działalności: ul. Katowicka 80, 43-346 Bielsko-Biała, wpisany w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w wyniku rejestracji przez sąd rejestrowy – Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000235034; NIP: 937-23-49-620; REGON: 072741200
Dane teleadresowe Sklepu (w tym adres na potrzeby składania reklamacji): ul. Katowicka 80, 43-346 Bielsko-Biała; adres e-mail Sklepu do kontaktu z Kupującym: sklep@4homexpert.com; reklamacje@4homexpert.com.

Do działalności Sklepu internetowego znajdują zastosowanie między innymi przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), przepisy Kodeksu cywilnego oraz w niektórych aspektach opisanych w Rozdziale VI Regulaminu - przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204; dalej: "USUDE")

I. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ
1.1. Produkty eksponowane są na stronie internetowej z opisem głównych cech świadczenia (istotnych właściwości towaru) oraz z informacją o występowaniu/ niewystępowaniu w przypadku danego produktu gwarancji producenta z aktywnym odesłaniem do treści gwarancji, jeśli jest udzielana, oraz ewentualnej dostępności usług posprzedażnych, w tym o sposobie ich realizacji. Przedmiotem sprzedaży są produkty nowe. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
1.2. W celu złożenia zamówienia na towar należy:
a) zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia zamówienia bez rejestracji,
b) dokonać wyboru produktu z oznaczeniem liczby sztuk i kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka” (równoznaczny);
c) w przypadku zamówienia towaru bez rejestracji należy wypełnić Formularz zamówienia zawierający imię i nazwisko Klienta, numer telefonu i adres poczty elektronicznej,
d) podać dokładny adres dostarczenia towaru na terytorium Polski i dane do faktury (jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia),
e) wybrać sposób dostawy (opcję i koszty),
f) wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie,
g) potwierdzić zgodę na warunki świadczenia usług i zobowiązanie do ich stosowania,
d) kliknąć przycisk “ZAMAWIAM I PŁACĘ”.
1.3. Kupującym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca konto poczty elektronicznej oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
1.4. Każda osoba zamierzająca dokonać zakupu w Sklepie internetowym jest zobowiązana uprzednio zapoznać się z Regulaminem na stronie internetowej Sklepu. Podczas dokonywania zakupów w Sklepie internetowym Klient poprzez zaznaczenie okienka aktywnego formularza potwierdza fakt zapoznania się z niniejszym Regulaminem i potwierdza, że akceptuje jego postanowienia.
1.5. Do zawarcia umowy przez Internet konieczne jest: dysponowanie przez Klienta systemem teleinformatycznym z poprawnie skonfigurowaną przeglądarką internetową - Internet Explorer (wersja 6.x lub nowsza), Firefox (wersja 2.x lub nowsza) lub Google Chrome (4.x lub nowsza). Przeglądarka powinna akceptować pliki typu cookie; Pliki cookie wykorzystywane są przez Sklep wyłącznie dla celów identyfikacji Klienta w serwisie, usprawnienia logowania oraz dla celów statystycznych; posiadanie przez Klienta aktywnego adresu e-mail.
1.6. Koszty porozumiewania się Klienta ze Sklepem internetowym drogą mailową i telefoniczną nie wykraczają poza koszty należne od Klienta jego operatorowi.

II. DANE KLIENTA
2.1. Podanie danych osobowych wyszczególnionych w formularzu zamówienia jest niezbędne do przeprowadzenia transakcji.
2.2. Podanie prawidłowych danych umożliwia kontakt i dostarczenie zamówionego towaru.
2.3. Sklep powstrzymuje się z realizacją zamówienia, w wypadku gdy dane podane przez Klienta podczas rejestracji, będą niezupełne (brak imienia, nazwiska, adresu, nr telefonu bądź adresu mailowego),lub gdy dane podane przez Klienta są błędne lub nieprawdziwe.
2.4. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwia dokonanie zakupów. Dokonując zakupu w Sklepie Klient wyraża zgodę na wykorzystywanie danych osobowych Klienta w celu i w zakresie potrzebnym dla realizacji i rozliczenia zamówienia (tj. dla dostarczenia Klientowi przesyłki i dokonania rozliczeń) oraz w celach enumeratywnie wymienionych w art. 19 ust. 2 USUDE. Realizowana przez właściciela Sklepu polityka prywatności nie przewiduje udostępniania danych osobowych Klientów podmiotom trzecim w jakichkolwiek celach, z zastrzeżeniem punktu 6.4. Regulaminu.
2.5. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga rejestracji. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po rejestracji albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta. Dla założenia konta w Sklepie należy w formularzu podać następujące dane: imię i nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej oraz potwierdzić zapoznanie się z informacją w sprawie przetwarzania danych osobowych zaakceptować ogólne warunki użytkowania i politykę prywatności. Założenie i likwidacja konta w Sklepie są nieodpłatne. Logowanie się na konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w formularzu rejestracji. Klient może w każdym czasie żądać od Sprzedawcy usunięcia Konta.

III. PŁATNOŚĆ I DOSTAWA
3.1. Wszystkie ceny podane na stronach Sklepu internetowego są podawane w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto (wszystkie podatki wliczone).
3.2. Podane ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy. Koszt dostawy jest obliczany dla indywidualnego zamówienia i zależy od wagi i gabarytów przesyłki oraz wybranego sposobu wysyłki. Ostateczny koszt dostawy zostaje wyliczony i zakomunikowany przez system podczas składania zamówienia przez Klienta poprzez formularz na stronie internetowej.
3.3. Klient ma do wyboru następujące sposoby płatności za zamówione produkty:
płatność z góry przelewem na rachunek bankowy Sklepu internetowego. Dane do przelewu: AWD Interior Spółka Jawna B. Rajewska i S-ka, ul. Katowicka 80, 43-346 Bielsko-Biała. Nr rachunku: 89 1050 1256 1000 0022 5834 4858
płatność gotówką za pobraniem,
płatność elektroniczna kartą kredytową (Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro),
płatność przelewem internetowym bankowości elektronicznej za pośrednictwem serwisu płatności internetowych imoje.
płatność z wykorzystaniem kodu BLIK.
3.4. Jeżeli Kupujący wybiera opcję płatności Wpłata na rachunek bankowy - wpłata powinna być dokonana w ciągu 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia. Wpływ środków na rachunek bankowy Sklepu jest w tym wypadku warunkiem koniecznym dla powstania skutku rozporządzającego zawartej umowy sprzedaży.
3.5. Dostawa następuje za pomocą firmy kurierskiej na adres docelowy na terytorium Polski.
3.6. Termin wysyłki produktu oznaczonego w ofercie produktu na stronie internetowej Sklepu jako "dostępny" wynosi maksymalnie do 3 dni roboczych od daty wpływu środków na rachunek bankowy Sklepu w przypadku przedpłaty na konto, zaś w przypadku uzgodnienia płatności gotówką przy odbiorze (przesyłka za pobraniem) – do 3 dni roboczych od daty wpływu zamówienia złożonego przez Klienta za pośrednictwem strony internetowej Sklepu. Jeżeli kupującym jest konsument, Sklep obowiązany jest wydać rzecz kupującemu nie później niż trzydzieści dni od dnia zawarcia umowy, chyba że umowa zawarta w trybie opisanym w punkcie 1.3. powyżej stanowi inaczej. W razie opóźnienia sprzedawcy kupujący będący konsumentem może wyznaczyć dodatkowy termin do wydania rzeczy, a po jego bezskutecznym upływie może od umowy odstąpić. Do wykonania prawa odstąpienia na tej podstawie i jego skutków stosuje się przepisy art. 492, art. 492(1) i art. 494 Kodeksu cywilnego.
3.7. W przypadku gdy realizacja całości lub części zamówienia może ulec opóźnieniu Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany drogą mailową bądź telefonicznie. Klient otrzyma informację określającą możliwy czas realizacji zamówienia. W przypadku niezaakceptowania przez Klienta żadnego z zaproponowanych przez Sklep rozwiązań - Klient może odstąpić od Umowy bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów.
3.8. Każda transakcja sprzedaży konsumenckiej w Sklepie internetowym jest dokumentowana paragonem fiskalnym, który pozostaje w dokumentacji Sklepu oraz wysyłaną do Klienta w formie elektronicznej fakturą VAT. Akceptacja niniejszego regulaminu obejmuje jednocześnie żądanie Klienta wystawienia faktury VAT i wysłania jej droga elektroniczną, o czym Klient jest odrębnie powiadamiany stosownym komunikatem zawartym na stronie internetowej Sklepu.

IV. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
4.1. Klient będący konsumentem ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem strony internetowej Sklepu - w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
4.2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
a) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
b) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;
4.3. Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy jeszcze przed nastąpieniem skutków jej zawarcia w trybie, o którym mowa w punkcie 1.3. powyżej, transakcja nie dochodzi do skutku.
4.4. Aby skorzystać z prawa konsumenckiego odstąpienia od umowy, Klient zobligowany jest poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (pismo wysłane listownie). Oświadczenie to można złożyć z wykorzystaniem formularza, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta.
4.5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał do Sklepu informację dotyczącą wykonania przysługującego Mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Z WYŁĄCZENIEM możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną.
4.6. W przypadku odstąpienia od umowy Sklep zwraca Klientowi będącego konsumentem wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności Sklep dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie. Klient nie ponosi żadnych opłat/ kosztów w związku z tym zwrotem płatności.
4.7. O ile w indywidualnym przypadku Sklep nie zaproponował, że sam odbiorze towar w związku z konsumenckim odstąpieniem od umowy, zwracany towar podlega zwrotnemu odesłaniu lub przekazaniu przez Konsumenta do Sklepu pod adresem: AWD Interior Spółka Jawna B. Rajewska i S-ka, ul. Katowicka 80 43-346 Bielsko-Biała, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Sklep o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
4.8. O ile w indywidualnym przypadku Sklep nie zaproponował że sam odbiorze towar w związku z konsumenckim odstąpieniem od umowy, Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia do Sklepu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
4.9. Uprasza się Klientów, ażeby oświadczenie o odstąpieniu od umowy w tym trybie zostało wysłane do Sklepu wyprzedzająco względem zaoferowania sprzedającemu towaru do odbioru, co stwarza możliwość zaproponowania Klientowi przez Sklep w indywidualnych przypadkach (według swobodnego uznania Sklepu), że sam odbierze od Klienta zwracany towar.
4.10. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 20 PLN każdej przesyłki kurierskiej do 30 kg (wysyłką z terytorium PL).
4.11. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
4.12. Klient powinien z należytą starannością przygotować odsyłany towar do transportu powrotnego, w tym zadbać o odpowiednie i bezpieczne opakowanie oraz ewentualnie zlecić i opłacić przewóz u profesjonalnego przewoźnika/ operatora pocztowego.
4.13. W myśl art. 38 ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
11) zawartej w drodze aukcji publicznej;
12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
4.14. Przepisy dotyczące konsumenta zawarte w punktach 4.1-4.13 stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

V. REKLAMACJE
5.1. Z uwagi na przepis art. 76 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. Prawo Przewozowe (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 8) ujawnione uszkodzenia towaru w transporcie powinny być zgłaszane przez Klientów do Sklepu bezzwłocznie w formie pisemnej lub mailem z opisem uszkodzeń, Stanowczo zaleca się Klientom każdorazowe sprawdzenie stanu towaru przy odbiorze od kuriera lub operatora pocztowego, a w razie stwierdzenia uszkodzeń towaru w transporcie - spisanie protokołu na tę okoliczność. W razie występowania widocznych uszkodzeń opakowania przesyłki Klient powinien bezwzględnie odnotować ten fakt na dokumencie przedłożonym do podpisu przez kuriera lub operatora pocztowego w momencie odbioru przesyłki oraz przystąpić do odpakowania i szczegółowego zbadania towaru, a w razie gdy towar również okaże się uszkodzony - jednocześnie odnotować ten fakt w protokole spisanym na tę okoliczność z udziałem kuriera lub operatora pocztowego.
5.2. Sklep przyjmuje, rozpatruje i obsługuje adresowane do Sklepu reklamacje z tytułu wad fizycznych towaru przy zastosowaniu przepisów Kodeksu cywilnego o rękojmi. Reklamacja zgłaszana w trybie rękojmi może zostać zgłoszona osobiście w siedzibie Sklepu lub korespondencyjnie (pisemnie lub pocztą elektroniczną, z wykorzystaniem danych teleadresowych podanych w części wstępnej niniejszego Regulaminu) oraz powinna zawierać opis stwierdzonej wady fizycznej, datę w której wadę stwierdzono oraz wynikające z powyższych przepisów żądanie kupującego.
5.3. W przypadku reklamacji w powołaniu na udzieloną na produkt gwarancję producenta, Sklep pośredniczy pomiędzy Klientem a gwarantem w przekazywaniu oświadczeń i wadliwego towaru, chyba że Klient na danym etapie wyraźnie zwolni Sklep na piśmie z tych czynności. W przypadku reklamacji zgłoszonej w powołaniu na gwarancję producenta w zależności od warunków gwarancji określonych w Karcie gwarancyjnej/ dokumencie gwarancyjnym konieczne może być przedłożenie tego dokumentu przez Klienta, w tym także warz z dowodem zakupu i/lub potwierdzeniem udzielenia gwarancji przez Sklep, który w takim przypadku jest zobowiązany do zamieszczenia odpowiedniej adnotacji na karcie/ dokumencie gwarancyjnym.
5.4. Sklep zobowiązany jest przyjąć od Klienta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy. W przypadku zamiaru zgłoszenia do Sprzedającego reklamacji mającej za przedmiot wadę fizyczną towaru lub wady objętej gwarancją producenta Klienci proszeni są o dokonanie zgłoszenia reklamacji przed dokonaniem ewentualnej wysyłki objętego reklamacją towaru do Sklepu, za pomocą udostępnionego na stronie internetowej Sklepu formularza reklamacyjnego, pisemnie na adres Sklepu lub pocztą elektroniczną na podany wyżej adres e-mail, zawierającej w treści możliwie dokładny opis wady. Sklep skontaktuje się z Klientem w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji w celu indywidualnego uzgodnienia z nim sposobu załatwienia reklamacji, w tym - w razie konieczności - sposobu przekazania towaru, co ma na celu zwłaszcza zminimalizowanie po stronie Klienta uciążliwości związanych z wysyłką towaru objętego reklamacją.
5.5. Sprzedawca powinien udzielić odpowiedzi na reklamację konsumenta w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli Sprzedawca nie udzielił odpowiedzi na reklamację w tym terminie, uważa się, że uznał reklamację. Odpowiedź na reklamację przedsiębiorca przekazuje konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku. Jeżeli reklamacja konsumenta zawiera oprócz zgłoszenia wady także żądanie jej wymiany lub usunięcia wady albo oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona – Sprzedawca powinien ustosunkować się do tego żądania w terminie 14 dni, zaś w przeciwnym wypadku uważa się, że Sprzedawca uznał to żądanie za uzasadnione [art. 561 (5) Kodeksu cywilnego]. W razie odrzucenia reklamacji konsumenta - Sprzedawca powinien zawrzeć w odpowiedzi na reklamację konsumenta:
- oświadczenie o zamiarze wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporu konsumenckiego albo zgodzie na udział w takim postępowaniu albo
- oświadczenie o odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporu konsumenckiego.
Jeżeli Sprzedawca nie złożył żadnego oświadczenia, uznaje się, że wyraża zgodę na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporu konsumenckiego.

ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
6.1. W zakresie, w jakim Sklep umożliwia Klientom zapoznanie się z ofertą handlową, wybór produktów, złożenie zamówienia, w tym kalkulację ceny, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego - niniejszy Regulamin pełni rolę Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 9 USUDE. Dane osobowe Użytkowników będących osobami fizycznymi przetwarzane są przez Sprzedającego wyłącznie w celach i w zakresie dopuszczonym przepisami Rozdziału 4 USUDE.
6.2. Klientów obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.
6.3. Administrator Sklepu internetowego stosuje następujące zabezpieczenia zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych Klientów przesyłanych drogą elektroniczną:
Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.
Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.
Certyfikat SSL
6.4. W przypadku uzyskania przez usługodawcę wiadomości o korzystaniu przez usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), usługodawca może przetwarzać dane osobowe usługobiorcy w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności usługobiorcy, pod warunkiem że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.
6.5. Na podstawie art. 6 pkt 1) USUDE Sklep uprzedza Klientów, iż z powodu uwarunkowań technicznych związanych z przekazywaniem zdjęć produktów za pośrednictwem systemu teleinformatycznego oraz konfiguracją oprogramowania i sprzętu komputerowego Klienta sporadycznie mogą wystąpić niewielkie rozbieżności pomiędzy widocznym na stronie internetowej Sklepu a rzeczywistym wizerunkiem produktu, zwłaszcza w zakresie odcieni kolorów oraz proporcji. Sklep dokłada jednak wszelkich starań, aby prezentowane cyfrowe zdjęcia miały najwyższą jakość i w dokładny sposób odzwierciedlały rzeczywisty wygląd i kolorystykę produktów. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
6.6. W związku z podejmowanymi przez Sklep staraniami zmierzającymi do maksymalnego skrócenia czasu upływającego od momentu zawarcia umowy do momentu wysyłki towaru, przewiduje się dla Klienta możliwość złożenia reklamacji na adres e-mail sprzedawcy lub telefonicznie co do ewentualnych nieprawidłowości działania systemu teleinformatycznego na wszystkich etapach konfigurowania i składania zamówienia, a także co do jakiejkolwiek zauważonej przez Klienta niezgodności lub nieścisłości danych lub warunków umowy. Reklamację można wnieść pocztą elektroniczną w ciągu 24 godzin od momentu złożenia zamówienia w Sklepie. Sklep rozpatrzy reklamację niezwłocznie i podejmie niezbędne środki celem usunięcia problemu.
6.7.Użytkownik przy pierwszej wizycie na stronie internetowej Sklepu może dobrowolnie wyrazić zgody na:
a) otrzymywanie od Sprzedawcy materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym newslettera,
b) przetwarzanie następujących danych : adres e-mail *jako niezbędnych do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Sprzedającego;

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
7.1. Umowa zawierana jest w języku polskim lub w innym wybranym przez użytkownika zrozumiałym dla niego języku.
7.2. Wszystkie produkty prezentowane na stronie internetowej Sklepu znajdują się na niej za zgodą i wiedzą właścicieli praw autorskich do zdjęć tychże wyrobów. Powielanie, kopiowanie, dalsze rozpowszechnianie tych utworów bez licencji udzielonej przez właściciela Sklepu lub innego dysponenta praw autorskich jest zabronione.
7.3. Sklep nie jest związany żadnym kodeksem dobrych praktyk.
7.4. Na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich” (http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php) dostępne są usystematyzowane informacje na temat alternatywnych metod rozstrzygania sporów konsumenckich (ADR), w szczególności w postaci mediacji lub poddania sprawy pod rozstrzygnięcie sądu polubownego. Informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur udostępniane są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników Konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona Konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,

www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php,

www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

Konsument posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia swoich roszczeń: zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu; zwrócenie się do stałego polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy, adres www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.;
W rozwiązywaniu sporów transgranicznych pomaga Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich. Adresy tych instytucji dostępne są na stronie internetowej Europejskiego Centrum Konsumenckiego www.konsument.gov.pl.
Konsument może również skorzystać z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów (platforma ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów Konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). ODR (online dispute resolution) dostępnej pod adresem elektronicznym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/Europejska platforma ODR stanowi jeden wspólny punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, umożliwiający pozasądowe rozstrzyganie sporów dotyczących zobowiązań umownych, wynikających z zawartej internetowej umowy sprzedaży: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL
Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce tylko i wyłącznie gdy obie strony sporu tj. Sklep i Klient wyrażą na to zgodę.
Informacji zawartych w punkcie 7.4. Regulaminu nie należy traktować jako udzielonej z góry przez Sklep zgody na mediację lub jako zapisu na sąd polubowny.
7.5. Do transakcji zainicjowanych zamówieniem Klienta złożonym w systemie teleinformatycznym Sklepu stosuje się Regulamin w brzmieniu i w wersji zaakceptowanej przez Klienta z wykorzystaniem okienka aktywnego formularza w momencie składania tego zamówienia.
7.6. W sprawach nieregulowanych przez niniejszy Regulamin stosuje się przepisy powszechnie obowiązujące.

VIII. SZCZEGÓLNE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
Szczególne regulacje i postanowienia w niniejszym Rozdziale VIII, wprowadzające regulacje częściowo odmienne względem zawartych w Rozdziałach I – VII, dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców nie będących konsumentami.
W zakresie nieobjętym postanowieniami Rozdziału VIII, do tej kategorii Klientów Sklepu zastosowanie znajdują wprost postanowienia zawarte w Rozdziałach I – VII, o ile inaczej nie zastrzeżono w danym postanowieniu (w tym poprzez wyraźne wskazanie w jego treści, że dotyczy ono jedynie Klienta będącego konsumentem.)
Sklep zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy sprzedaży może nastąpić bez podania przyczyny i nie może rodzić z tego tytułu po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sklepu.
W wypadku Klientów będących usługobiorcami usług elektronicznych i nie będących jednocześnie konsumentami Sklep, w zakresie w jakim świadczy usługi elektroniczne, może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym, nawet bez wskazywania przyczyn - pod warunkiem, że wysłał Klientowi stosowne oświadczenie.
Sklep ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności do kilku bądź do jednego, za poszczególne bądź wszystkie towary. Sklep może wymagać dokonania przedpłaty w całości lub części, niezależnie od wybranego sposobu płatności oraz faktu zawarcia umowy sprzedaży.
Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia produktu przechodzi na kupującego z chwilą wydania przez Sklep, jako sprzedającego, zamawianego produktu przewoźnikowi. Z chwilą wydania przewoźnikowi zamawianego produktu przechodzą na Klienta niebędącego konsumentem także wszystkie korzyści i ciężary z towarem związane. Sklep w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek, uszkodzenie od momentu przyjęcia go przez przewoźnika aż do wydania go Klientowi.
Klient niebędący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju; jeżeli stwierdzi, że nastąpił ubytek lub uszkodzenie produktu w czasie jego transportowania, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych i potrzebnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. Zasady tej nie stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Sklep informuje, że zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność sprzedającego z tytułu rękojmi za produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.
Odpowiedzialność sprzedającego jest ograniczona w ramach pojedynczego roszczenia, jak i za wszystkie roszczenia w sumie, do wysokości ceny zapłaconej za towar. Sprzedający ponosi odpowiedzialność tylko za szkody będące wynikiem jego winy umyślnej, przy czym nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści.
Wszelkie spory między sklepem internetowym a Klientem niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu miejscowo ze względu na siedzibę sprzedającego.